Regulamin

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia, przez spółkę PERSPECTIVE VENTURES sp. z o.o., na rzecz Użytkowników, usług polegających na umożliwieniu zamieszczenia ogłoszeń w serwisie Rento.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności aplikacji jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług i na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2020 r.
 5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator Danych / Usługodawca - PERSPECTIVE VENTURES sp. z o.o., ul Twarda 18, Warszawa KRS: 0000638977, NIP: 5272780925, REGON: 365487440, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, wpłaconym w całości,
  2. Regulamin – niniejszy dokument,
  3. Rento/Serwis – aplikacja/program komputerowy dostępny poprzez Internet, działający po zalogowaniu,
  4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Rento przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi bezpłatnej albo płatnej zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą i wystawiania ogłoszeń w Rento,
  7. Osoba prywatna – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),
  8. Użytkownik – Osoba prywatna lub Firma,
  9. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu,
  10. Ogłoszenie– sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące wynajmu lub świadczenia określonych usług (zaproszenie do zawarcia umowy), zamieszczone w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
  11. Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie w Serwisie,
  12. Oprogramowanie – autorskie skrypty, w oparciu o które działa Rento, będące własnością Usługodawcy,
  13. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień przesyłana do Użytkownika,
  14. Opłata – opłata za wystawienie ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem,
  15. Materiały – utwory/dzieła autorskie, o których mowa w Konwencji Berneńskiej chronione na mocy implementacji poprzez ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r . nr 90 poz. 631. z późn. zm.) - uprawnionym do rozporządzania jest Usługodawca.
§ 2

Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja w Rento wymaga podania danych niezbędnych do założenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego, na adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Konta wraz z dodatkowymi informacjami wymaganymi przez przepisy prawa.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, adresu e-mail, którym ma prawo się posługiwać.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działań w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji na adres e-mail Użytkownika przesyłany jest link aktywacyjny. Po jego kliknięciu następuje aktywacja Konta i możliwe jest zalogowanie się Użytkownika w Rento.
 6. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Usługodawcą. Usunięcie konta możliwe jest po zalogowaniu się na swoim Koncie przez wybranie odpowiedniej opcji.
§ 3

Zakres i rodzaj świadczonych Usług

 1. Usługodawca oferuje korzystanie z Rento zarejestrowanym Użytkownikom.
 2. Usługodawca świadczy usługi:
  1. bezpłatne takie jak: założenie i usunięcie Konta; przeglądanie ogłoszeń; ocenianie ogłoszeń; wysyłanie i odbieranie wiadomości/zdjęć za pomocą komunikatora Rento; zarządzanie własnym profilem przez Użytkownika; zarządzanie notyfikacjami systemowymi Rento, przesyłanie Użytkownikowi notyfikacji dotyczących aplikacji. Usługodawca świadczy Usługi polegające także na przechowywaniu danych dodawanych przez Użytkowników w jego profilu oraz Ogłoszeniach. Usługodawca wyłącznie przechowuje je i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie,
  2. płatne zgodnie z Cennikiem przykładowo takie jak: dodawanie i modyfikacja ogłoszeń z zastosowaniem kalendarza rezerwacji; dodawanie i modyfikacja ogłoszeń bez zastosowania kalendarza rezerwacji („Banner”); przedłużenie czasu wyświetlania ogłoszeń., czy podbijanie ogłoszeń tj. promocja i zaktualizowanie ogłoszenia w taki sposób, żeby na liście wyników wyszukiwania było traktowane jako świeżo dodane.
 3. Warunkiem korzystania z Usług płatnych jest wniesienie Opłat, o których mowa w § 5 Regulaminu.
 4. Zasady zamieszczania ogłoszeń

 5. Usługodawca udostępnia zasoby Rento w celu dodawania ogłoszeń przez Użytkowników.
 6. Ogłoszeniodawca nie będzie oferował w aplikacji Rento przedmiotów, do których nie posiada praw rzeczowych lub obligacyjnych umożliwiających mu zgodnie z prawem rozporządzenie rzeczą lub jej wynajęcie, czy dzierżawę.
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Aplikacji, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).
 8. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych w aplikacji Rento.
 9. Aktywacja ogłoszenia następuje po wypełnieniu wymaganych pól w ogłoszeniu akceptacji wysokości opłaty określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu i kliknięciu w przycisk o treści „Zapłać i publikuj” w aplikacji Rento. .
 10. Rento umożliwia dodawanie ogłoszeń najmu lub świadczenia usług przez Użytkowników. Publikowane ogłoszenia nie mogą dotyczyć sprzedaży przedmiotów. Usługodawca oświadcza, że nie jest pośrednikiem nieruchomości itp. ani stroną umowy najmu czy innej umowy o świadczenie usług, która może zostać zawarta pomiędzy Użytkownikami aplikacji Rento. Ponadto Usługodawca nie gwarantuje, że Użytkownicy są uprawnieni do zawierania i wykonania wyżej wskazanych umów. Użytkownicy zawierają między sobą umowę, o której mowa w treści ogłoszenia.
 11. Publikacja ogłoszenia, ma charakter terminowy i trwa przez okres 14 dni. W przypadku posiadania odpowiedniej ilości RentoPoints – określonej w Załączniku nr 2 - Ogłoszeniodawca może z góry zdecydować, że po upływie 14 dni emisji Ogłoszenia będzie się ono sześciokrotnie odnawiać na kolejne okresy 14 dni (w dwutygodniowych interwałach czasowych) łącznie przez okres 84 dni. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym w aplikacji Rento, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. W przypadku rozwiązania umowy z Usługodawcą przed końcem emisji Ogłoszenia, RentoPoints wykorzystane na Ogłoszenie nie podlegają zwrotowi.
 12. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 13. Każda modyfikacja danych ogłoszenia zapisywana jest jako kolejna wersja ogłoszenia. Rezerwacje dokonane w momencie obowiązywania wcześniejszej wersji zachowują ważność na zasadach określonych w wówczas obowiązującej wersji.
 14. Po upływie 14 dni (lub odpowiednio 84 dni zgodnie z ust. 10 powyżej) od rozpoczęcia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie zdjęte z aplikacji tj. przestaje być widoczne dla innych Użytkowników, jest ono widoczne wyłącznie dla Ogłoszeniodawcy w jego profilu. Ogłoszeniodawca może w każdym momencie przedłużyć ważność Ogłoszenia poprzez uiszczenie opłaty określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 15. Rezerwacje

 16. Rento umożliwia przeglądanie aktualnych i zakończonych rezerwacji (nie dotyczy Bannerów).
 17. Jeżeli Użytkownik chce pozytywnie odpowiedzieć na ogłoszenie zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę powinien dokonać rezerwacji. Kliknięcie przycisku „zarezerwuj” nie powoduje automatycznie rezerwacji. Rezerwacja następuje dopiero w momencie, gdy Użytkownik otrzyma potwierdzenie od Ogłoszeniodawcy o przyjęciu rezerwacji (zmiana statusu). Ogłoszeniodawca może odrzucić rezerwację i podać powód odrzucenia (zmiana statusu). W momencie zawarcia umowy Użytkownik dokonuje zapłaty zgodnie ze sposobem płatności określonym przez Ogłoszeniodawcę. Użytkownik może anulować rezerwację na zasadach określonych w Ogłoszeniu. Jeżeli anulowanie jest możliwe, ewentualne wpłacone środki przez Użytkownika zostają zwrócone przez Ogłoszeniodawcę. Usługodawca nie odpowiada za wykonanie zobowiązania i sposób jego wykonania przez Ogłoszeniodawcę.
 18. Ogłoszeniodawca może zadecydować, w jakiej walucie chce dodawać Ogłoszenia (przykładowo w EUR). Wówczas Użytkownicy, którzy w swoich ustawieniach Konta mają zaznaczony język polski, jako język domyślny w aplikacji Rento, będą widzieć wskazane przez Ogłoszeniodawcę ceny w walucie polskiej. Konwerter walut funkcjonujący w aplikacji Rento ma charakter poglądowy, a Usługodawca nie odpowiada za ostateczne przeliczenie kursu waluty, według którego dojdzie do zawarcia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą.
 19. Komunikator

 20. Użytkownik i Ogłoszeniodawca mogą komunikować się pomiędzy sobą na temat rezerwacji za pomocą komunikatora w Rento. Usługodawca zaleca dokonywać wszelkie ustalenia dotyczące rezerwacji za pomocą tego komunikatora lub w inny sposób umożliwiający utrwalenie rozmowy. Można poprosić przykładowo o przesłanie dodatkowych zdjęć przez Ogłoszeniodawcę albo dodatkowych informacji na temat rezerwacji.
§ 4

Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa przez czas nieoznaczony do momentu usunięcia Konta. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem Umowy. Użytkownik, który zakupił dostęp do płatnej Usługi (polegającej przykładowo na przedłużeniu emisji Ogłoszenia) i decyduje się na usunięcie Konta musi liczyć się z tym, że świadczenie wzajemne Usługodawcy nie będzie mogło być dalej realizowane przez Usługodawcę.
 2. Przez cały czas trwania Umowy, Użytkownik może kupować dostęp do Usług płatnych (dodawania Ogłoszeń, przedłużania okresu ich emisji, promowania, podbijania Ogłoszeń). Zakup płatnej Usługi powoduje zawarcie odrębnej Umowy o świadczenie dostępu do płatnej Usługi. Czas świadczenia płatnej Usługi oraz wysokość Opłaty określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od Umowy na płatną Usługę gdyż w momencie zakupu jest informowany i wyraża na to zgodę by Usługodawca wykonał płatną Usługę – dodał ogłoszenie albo je przedłużył - natychmiast.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę i usunąć Konto Użytkownikowi w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika lub/i naruszenia Regulaminu w zakresie niedozwolonych działań i zakresu Usług oferowanych przez Użytkownika określonych m.in. w Załączniku nr 1 do Regulaminu w szczególności jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny.
 5. Usługodawca nie zawiera z Użytkownikiem umowy najmu ani umowy o świadczenie usługi. Umowy zawierają ze sobą Użytkownik, który dokonał Rezerwacji i Ogłoszeniodawca.
§ 5

Odpłatne Usługi oferowane przez Usługodawcę

 1. Użytkownik chcąc skorzystać z odpłatnych Usług oferowanych przez Usługodawcę (np. zamieścić Ogłoszenie na serwisie Rento) powinien w pierwszej kolejności zakupić określoną liczbę RentoPoints, za które następnie można nabywać odpłatne Usługi. Cennik określa, jakie Usługi można nabyć od Usługodawcy i za jaką liczbę RentoPoints („Opłata”).
 2. Zakupione RentoPoints nie podlegają wymianie na pieniądze. Niewykorzystane RentoPoints przepadają.
 3. Użytkownik każdorazowo akceptuje wysokość Opłaty zanim zostanie ona naliczona i pobrana za konkretną Usługę. Opłata zawiera podatek zgodnie z wyszczególnieniem podatku na fakturze.
 4. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur lub/i innych dokumentów księgowych od Usługodawcy drogą elektroniczną.
§ 6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach aplikacji Rento ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników z Ogłoszeniodawcami, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Rento. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Rento przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych.
  Usługodawca zaleca Użytkownikom:
  1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
  2. unikanie korzystania z Rento przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
  3. niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
  4. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
  5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin” ; „qwerty”; „12345678” etc.
  6. wylogowania się po zakończeniu korzystania.
 2. Użytkownik powinien wylogować się po zakończeniu korzystania z Rento.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
  2. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Rento, w tym Usług,
  3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Rento,
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo usunął Konto,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
  8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania Ogłoszeniodawcy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
  9. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
  10. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
  11. materiały dodawane przez Użytkowników,
 4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Rento, w tym ogłoszeń i rezerwacji. Usługodawca nie gwarantuje zawarcia umowy najmu ani o świadczenie usług ani tego, że Użytkownik będzie zadowolony z rezerwacji, a także jakości świadczenia umowy dotyczącej rezerwacji z ogłoszenia.
 5. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie dane, w tym dane osobowe dodaje.
 6. Usługodawca nie weryfikuje danych Użytkowników ani nie sprawdza, czy Ogłoszeniodawca posiada prawo do tego by realizować usługę najmu lub inną, a także jakiej jakości są przedmioty, nieruchomości, czy usługi, które są przedmiotem Ogłoszenia. Usługodawca weryfikuje jedynie treść Ogłoszeń pod kątem ewentualnego naruszenia warunków Regulaminu (przedmioty, usługi zabronione – Załącznik nr 1).
 7. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych lub/i zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia (ang. notice and take down), która go obowiązuje zgodnie z przepisami prawa.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania swoich zobowiązań.
 9. Ogłoszeniodawca jest świadomy, że potwierdzając rezerwację zobowiązuje się w świetle prawa do realizacji tej rezerwacji.
 10. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy, jednakże w przypadku Użytkownika będącego Firmą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści przez takiego użytkownika, zaś w zakresie rzeczywiście poniesionej przez niego szkody odpowiada jedynie do wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkownika.
§ 7

Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Rento wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz pobranie Rento i założenie Konta.
 2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika urządzenia mobilnego w przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android z Google Play Store, dostępnym pod adresem: https://play.google.com/store; w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z AppStore oraz pobranie Aplikacji.
 3. Aplikacja jest nieodpłatna dla użytkowników.
 4. Dla korzystania z Aplikacji niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, w przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android minimum Android 5.x+; w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS minimum iOS 10.x+, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Aplikacji usługami, Rento podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Aplikacja Rento gromadzi informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje związane z urządzeniem są przez Usługodawcę łączone z Kontem Użytkownika w aplikacji Rento.
 7. Rento w szczególności gromadzi szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) urządzenia Użytkownika, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Usługodawca przechowuje również informacje na temat logowania Użytkownika (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju używanej przeglądarki internetowej.
 8. W zależności od ustawień prywatności urządzenia Użytkownika, jeśli wystawia on w Serwisie przedmioty, Usługodawca automatycznie zbiera i przetwarza informacje na temat aktualnej lokalizacji Użytkownika. Do określenia lokalizacji Usługodawca wykorzystuje różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące lokalizacji Użytkownika pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie ofert opublikowanych w jego sąsiedztwie oraz ułatwiają odnalezienie przedmiotów i usług w okolicy Użytkownika.
 9. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na usługi lokalizacyjne, możliwe jest ręczne ustawienie miejsca dostępności usługi. Funkcjonalność ta nie wpływa na prawidłowość działania aplikacji Rento.
 10. Usługodawca wykorzystuje cookies w celu zarządzania sesjami Użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dopasowywania podpowiedzi wyszukiwania do ich preferencji. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk urządzenia Użytkownika. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty Użytkownika, jego historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące go, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik zablokuje albo odrzuci cookies, niektóre z Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla niego niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.
§ 8

Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: support@rento-app.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu, Usługodawca może poprosić o przekazanie dodatkowych informacji związanych z założeniem lub weryfikacją konta (np. kopia dowodu płatności). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez Usługodawcę tej kategorii danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego Serwisu.
§ 9

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z świadczonymi Usługami jest - PERSPECTIVE VENTURES sp. z o.o., ul Twarda 18 w Warszawie KRS: 0000638977, NIP: 527-27-80-925, REGON: , wpisana 365487440 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail gdpr@rento-app.com
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem Usług określonych w niniejszym regulaminie tj. możliwości przeglądania i zamieszczania ogłoszeń. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 679/2016/UE (dalej: „RODO”) tj. w związku z akceptacją regulaminu świadczenia usług. W przypadku podania dodatkowych danych tj. wizerunek, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgodzie. W przypadku korzystania z płatnych usług przez Użytkowników, ich dane będą przetwarzane dodatkowo przez okres wymagany przez przepisy prawa m. in. przepisy ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres korzystania z Aplikacji. W przypadku korzystania z płatnych usług, dane będą przetwarzane dodatkowo przez okres wymagany przez przepisy prawa m. in. przepisów ustawy o rachunkowości. W przypadku wyrażenia zgody, Użytkownik ma prawo do jej wycofania, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na zlecenie Usługodawcy, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi IT i techniczne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji Rento.
 7. W przypadku uznania, że Administrator Danych naruszył przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 10

Aplikacja Rento wykorzystuje narzędzie analityczne, jakim jest Firebase (Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie). Narzędzie analityczne Firebase może przechowywać w pamięci urządzenia mobilnego pliki, w tym pliki cookies, w celu umożliwienia dokonania analizy korzystania z aplikacji, mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Więcej na temat zasad zbierania i przetwarzania danych przez narzędzie analityczne Firebase znajduje się pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy/.

§ 11

Aplikacja Rento wykorzystuje narzędzie analityczne, jakim jest Facebook SDK (Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park). Narzędzie analityczne Facebook SDK może przechowywać w pamięci urządzenia mobilnego pliki, w tym pliki cookies, w celu umożliwienia dokonania analizy korzystania z aplikacji, mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Więcej na temat zasad zbierania i przetwarzania danych przez narzędzie analityczne Facebook SDK znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji umożliwiając Użytkownikowi jego pobranie w wersji pdf.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika i może przesłać dodatkowe powiadomienie w Rento (np. poprzez notyfikację). W przypadku zmian dotyczących Cennika, informacja o zmianie Regulaminu i konieczności akceptacji pojawi się w Rento przed etapem wniesienia Opłaty.
 4. Zmiana Cennika nie wpływa na wysokość Opłat realizowanych i zapłaconych na podstawie obowiązującego w dniu wniesienia Opłaty.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Brak zgłoszenia chęci rozwiązania Umowy bądź jej nierozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 6. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą, o której mowa w ust. 3.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution).
 11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Zał. 1 Przedmioty i usługi zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami i usługami (przedmioty i usługi zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami i usługami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.);
 3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 7. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 13. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 14. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 16. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 17. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
 18. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
 19. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
 20. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
 21. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 22. Klucze seryjne wypożyczane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  1. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 23. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  1. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
  2. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
  3. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
  4. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 24. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 25. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 26. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 27. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 28. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 29. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 30. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 31. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 32. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 33. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 34. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 35. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 36. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 37. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mleko zastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 38. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 39. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
 40. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
 41. Zarejestrowane karty SIM. Oferowanie usług, na które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa konieczne jest posiadanie licencji, zezwolenia etc.
 42. Oferowanie usług, które są sprzeczne z ustawą oraz zasadami współżycia społecznego, przykładowo oferowanie świadczenia usługi polegającej na popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa.

Zał. 2 Cennik

Pakiety dla wszystkich użytkowników
Paczka Cena Liczba RentoPoints
Standard XL 99,99 PLN11 400
Standard L 42,99 PLN4 500
Standard M 19,99 PLN2 000
Standard S 4,99 PLN450
Warianty subskrypcji dla Firm
Wariant subskrypcji Cena Liczba RentoPoints* Okres ważności**
Platinum ROCZNY 799,99 PLN12 x 11 100180
Gold ROCZNY 549,99 PLN12 x 7 30090
Silver ROCZNY 329,99 PLN12 x 4 40060
Platinum MIESIĘCZNY 79,99 PLN11 100180
Gold MIESIĘCZNY 54,99 PLN7 30090
Silver MIESIĘCZNY 32,99 PLN4 40060

* Kolejne transze RentoPoints przyznawane są co miesiąc.

** Okres ważności dotyczy niewykorzystanych punktów, liczy się od momentu dodania punktów do portfela Rento (jw.).

Zał. 3. Wartość ogłoszenia wyrażona w RentoPoints w podziale na poszczególne kategorie.

Kategoria Wartość ogłoszenia* Wartość podbicia*
Motoryzacja 500200
Nieruchomości 800250
Sport i Turystyka 200100
Śluby i Eventy 300100
Biznes i Przemysł 500150
Budowlane 500150
Inne 200100

* Wartości wyrażone są w liczbie RentoPoints dostępnych w portfelu Użytkownika wymaganej do publikacji Ogłoszenia na okres 2. tygodni lub do jednorazowego podbicia jednego Ogłoszenia.

Na tej stronie używamy plików cookies. Strona korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w swojej przeglądarce.